วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดชลบุรี


คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี

ทะเลงาม

ข้าวหลามอร่อย

อ้อยหวาน

จักสานดี

ประเพณีวิ่งควาย


หลายคนคงจะคุ้นๆ ว่านี่เป็นคำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า "เมืองชล"

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน

เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา

รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ

ทั้งนี้ เมืองชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร

มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ

คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง

อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง

และอำเภอเกาะจันทร์ สำหรับ พัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบริหารปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ

เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี

ประเพณีเป็นสง่า

บุปผชาติล้วนงานตา

นามล้ำค่า นครพิงค์

ประวัติ
นพบุรี ศรีนครพิงค์ หรือ เวียงพิงค์ ของพ่อขุนเม็งรายมหาราชในอดีต หรือเชียงใหม่ในวันนี้ คือ เมืองที่เปรียบประดุจดังกุหลาบงามของแผ่นดินลานนาไทย เป็นเมืองที่นับว่าใหญ่เป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และมีความสำคัญที่สุดของภาคเหนือ เป็นเมืองที่รวมเอาศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรม ดั้งเดิมของล้านนาไทยเข้าไว้


สถานที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา โทร 219291
ที่ว่าการอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส โทร 221016เ
ทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วิชยานนท์ โทร 252481-2
ศูนย์ข่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.ไปรษณีย์ โทร 252557
สภอ.เมืองเชียงใหม่ ถ.ราชดำเนิน โทร 276044
ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน โทร. 248130 โทรสาร 248974
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร 270222
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร 277510, 201756
ศุลกากรเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร 277695
บริษัทการบินไทย ถ.พระปกเกล้า โทร 211044-7
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถ.สุเทพ โทร 221122
สถานีขนส่งอาเขต ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง โทร 242664
สถานีรถไฟ ถ.เจริญเมือง โทร 242094, 244795
สวนสัตว์เชียงใหม่ ถ.หัวยแก้ว โทร 221179
สถาบันวิจัยชาวเขา ถ.ห้วยแก้ว โทร 221933
มูลนิธิโครงการหลวง ถ.สุเทพ โทร 278204

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดนครสวรรค์

แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

ต้นไม้ประจำจังหวัด ชื่อพรรณไม้ เสลา ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia loudonii
คำขวัญจังหวัดนครสวรรค์
เมืองสี่แคว
แห่มังกร
พักผ่อนบึงบอระเพ็ด
ปลารสเด็ดปากน้ำโพ